FamilyBoard - Software abonnementsvilkår (26. januar 2021)

(Sist oppdatert: 26.01.2021)

Disse generelle vilkårene ("Vilkår") gjelder for alle brukere av Family Board programvare (enhver henvisning i vilkårene til "Kunden" er en referanse til bruker). Henvisninger i Abonnementsavtalen til "Kunden" vil bety den personen som er oppgitt som "bruker" i den online påloggingsportalen som er tilgjengelig på nettstedet til Our Family Software.
Kunden erkjenner å ha lest og forstått Abonnementsavtalen. Abonnementsavtalen utgjør en bindende avtale når Kunden har akseptert Abonnementsavtalen gjennom bestillingsprosessen av Programvaren, med forbehold om bekreftelse fra vår familieprogramvare som nevnt i Avsnitt 1 nedenfor.

Our Family Software AS, organisasjonsnummer 923 474 390, (“Our Family Software”) selger og interaktivt tavle (nettbrett) som organiserer familielivet. Nettbrettet er koblet til en programvare som lar brukerne bruke nettbrettet som en interaktiv tavle, sikkerhetskopiere dataene og synkronisere mellom forskjellige enheter (for eksempel datamaskiner, mobiltelefoner osv.), her kalt "Programvaren". For å kunne bruke nettbrettets Programvare, må Kunden inngå en Abonnementsavtale som gir Kunden tilgang til Programvaren ("Abonnementsavtalen").
Programvare gir funksjonalitet for å koble til og visualisere familiens informasjon og synkronisere denne informasjonen mellom forskjellige enheter.

1. BESKRIVELSE AV TJENESTEN

Programvarens funksjoner er beskrevet nærmere på www.ourfamilysoftware.com. Kunden kan bestille programvaren ved hjelp av bestillingsprosessen på nettstedet til Our Family Software. Alle bestillinger er underlagt aksept av Our Family Software, etter skjønnsmessige vurderinger.

2. ABONNEMENTVALG

En innledende abonnementsperiode kan gis gratis ved kjøp av nettbrettet. Utover denne abonnementsperioden er bruk av Programvaren underlagt et rullende abonnementsavgift i tillegg til prisen som allerede er betalt for den interaktive tavlen (nettbrettet). Alle funksjoner og oppgraderinger til programvaren er inkludert i abonnementet.

3. PROGRAMVARELISENS OG LISENSPERIODE

Kunden gis en begrenset, tilbakekallbar, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å bruke Programvaren i samsvar med Abonnementsavtalen i abonnementsperioden. Abonnementsperioden begynner å løpe fra det øyeblikket Kunden oppretter en kundeprofil på nettstedet til Our Family Software, med mindre annet er oppgitt under bestillingsprosessen. Med mindre annet er spesifisert i bestillingsprosessen, går abonnementet til det avsluttes av en av partene, i samsvar med Avsnitt 4 nedenfor.

4. OPPSIGELSE AV ABONNEMENT OG PLIKTER VED OPPSIGELSE

Kunden kan si opp Abonnementsavtalen når som helst og uten grunn gjennom kundeprofilen på Our Family Software nettsted eller ved å sende en e-post til support@ourfamilysoftware.com.
Our Family Software kan ikke si opp Abonnementsavtalen i løpet av 30 dagers refusjonsperiode i henhold til vilkårene for kjøp av nettbrettet, med mindre; 1) Our Family Software tilbyr en annen løsning med lignende funksjoner, eller 2) Kunden bryter vesentlig Abonnementsavtalen i henhold til avsnitt 9 nedenfor. Ved utløpet av refusjonsperioden kan Abonnementsavtalen sies opp av Our Family Software med tre måneders forhåndsvarsel (nåværende + tre måneder), hvis oppsigelse er rimelig nødvendig for å beskytte Our Family Softwares interesser.
Ved avslutning av Abonnementsavtalen mister Kunden tilgang til Programvaren. Kunden må sørge for å laste ned all data som Kunden ønsker å beholde fra Programvaren før Abonnementsperioden utløper eller avsluttes.
Our Family Software leverer et standard filformat for dataeksport gjennom Programvaren. Our Family Software vil etter Kundens samtykke beholde dataene som er lagret i Programvaren etter avslutning av Abonnementsavtalen.

5. TEKNISKE KRAV

Informasjon om plattform-, maskinvare- og programvarekravene til programvaren er tilgjengelig her (“Tekniske krav”). De tekniske kravene kan oppdateres av Our Family Software uten forvarsel. Our Family Software skal imidlertid varsle Kunden minst 60 dager i forveien hvis Our Family Software slutter å støtte tidligere støttede tekniske krav. Endringer i tekniske krav skal ikke påvirke Kundens bruk av Programvaren, men hvis Kunden ikke oppfyller de tekniske kravene, kan påfølgende oppdateringer og utvidelser av tjenesten bli utilgjengelig for Kunden.
Kunden er ansvarlig for å vedlikeholde all maskinvare, programvare, tredjeparts tjenester og annet utstyr som er nødvendig for tilgang til og bruk av Programvaren, og er ansvarlig for alle kostnader og utgifter knyttet til dette, inkludert internettilgang. Our Family Software forbeholder seg retten til å kansellere tilgang til Programvaren i tilfelle Kundens manglende oppdatering av egen maskinvare eller Programvare skulle utgjøre en sikkerhetsrisiko for Our Family Software.

6. SERVICENIVÅ OG PLANLAGT NEDTID

Det informeres om at bestemmelsene i denne seksjonen 6 gjelder med mindre nasjonal lovgivning om forbrukerbeskyttelse beskriver en bedre løsning for kunden. Programvaren leveres "som den er" og som en standardisert tjeneste til alle som har et gyldig abonnement.
Programvaren skal imidlertid oppfylle kravene til kvalitet og tilgjengelighet som generelt er knyttet til denne typen tjenester. Et abonnement gir Kunden rett til å bruke Programvaren slik den er til enhver tid, og Kundens bruk er ikke betinget eller knyttet til en spesifikk versjon eller funksjonalitet. Our Family Software er ikke ansvarlig for å sikre at tjenesten passer til atypiske formål som kunden bruker programvaren til. Our Family Software forbeholder seg retten til å gjøre forbedringer, legge til, endre eller fjerne funksjonalitet. Our Family Software kan imidlertid ikke fjerne funksjonalitet som etter Our Family Softwares syn anses som viktige funksjoner i abonnementet. Kunden erkjenner at Programvaren ikke alltid vil være helt fri for feil, og at forbedringen av programvaren er en kontinuerlig prosess. Kunden er videre klar over at vellykket bruk av Programvaren er avhengig av utstyr og faktorer som Kunden selv er ansvarlig for (for eksempel tilstrekkelig internettforbindelse) eller som er utenfor Our Family Softwares kontroll. Our Family Software er ikke ansvarlig for avvikling eller forstyrrelse av driften av Programvaren forårsaket av en standard i tredjeparts tjenester eller av Kundens egne forhold som er nødvendige for å få tilgang til tjenesten, inkludert feil i internettforbindelser, nettlesere, operativsystemer eller annen tredjeparts programvare. Tredjeparts programvare- og operativsystemoppdateringer etc. kan påvirke Programvarens brukbarhet, og Our Family Software har ikke noe ansvar i denne forbindelse.
Our Family Software vil imidlertid alltid gjøre sitt ytterste for å imøtekomme og utvikle Programvaren på grunnlag av oppdateringer osv. Relatert til maskinvare og programvare som støttes av Our Family Software i samsvar med de tekniske kravene spesifisert ovenfor.

7. PERSONOPPLYSNINGER

Our Family Software behandler personopplysningene som kunden oppgir eller laster opp I Programvaren bare i den grad det er nødvendig for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne Abonnementsavtalen. For ytterligere informasjon om behandling av personopplysninger til Our Family Software, se Our Family Software's Personvernregler, som er tilgjengelig på https://ourfamilysoftware.com/pages/legal.

8. KUNDENES BRUK AV PROGRAMVAREN OG ERSTATNING

Kunden skal ikke bruke Programvaren på noen måte som bryter med noen lover, krenker andres rettigheter eller skader eller forstyrrer Programvaren eller noen funksjoner på Programvaren. Kunden skal sørge for at Kundens innloggingsdetaljer, passord og tilsvarende innhentet av Kunden i forbindelse med registrering lagres og brukes på en sikker måte og ikke kan nås eller brukes av tredjeparter. Kunden samtykker i å varsle Our Family Software umiddelbart om uautorisert bruk av informasjonen ovenfor eller andre sikkerhetsbrudd. Our Family Software har ingen forpliktelse til å overvåke Kundens bruk av Programvaren for å sikre samsvar med vilkårene i denne Abonnementsavtalen eller gjeldende forbrukerlovgivning. Our Family Software forbeholder seg imidlertid til enhver tid retten til å redigere, nekte å legge ut eller fjerne og slette informasjon eller data, helt eller delvis, hvis Our Family Software med rimelighet mistenker at det kan være brudd på Abonnementsavtalen eller gjeldende forbrukerlovgivning. Kunden eier og er ansvarlig for all data, informasjon og materiale av noe slag som er lastet opp til Programvaren av Kunden, inkludert personlige data. Hvor det er aktuelt, er Kunden ansvarlig for å innhente passende autorisasjoner for behandling av personopplysninger. Kunden er også pålagt å innhente samtykke fra de involverte personene der det er aktuelt. Kunden er fullt ansvarlig for at dataene eller informasjonen Kunden laster opp til programvaren kan lovlig lastes opp, at dataene er lovlige og at dataene ikke bryter med tredjeparts rettigheter, slik som personvernrettigheter, publiseringsrettigheter, copyright, kontraktsrettigheter, immaterielle rettigheter eller andre rettigheter.
Kunden forplikter seg til å skadesløse Our Family Software for tredjeparts krav som oppstår som et resultat av kundens bruk av Programvaren i strid med Abonnementsavtalen.

9. AVSLUTNING FOR MANGLENDE BETALING

Det informeres om at bestemmelsene i denne Avsnitt 9 gjelder med mindre nasjonal lovgivning om forbrukerbeskyttelse beskriver en bedre løsning for Kunden. Nasjonal forbrukervernlov utfyller bestemmelsene i denne Abonnementsavtalen.
Our Family Software kan avslutte denne Abonnementsavtalen med umiddelbar virkning hvis Kunden bryter vesentlig med noen av bestemmelsene i Abonnementsavtalen. Materiell brudd inkluderer, men er ikke begrenset til, (i) bruk av Programvaren som en del av kriminalitet eller ulovlig oppførsel (inkludert uten begrensning all slags svindel), (ii) bruk av Programvaren på en måte som kan føre til tap eller risiko tap for Our Family Software eller tredjepart, (iii) Kundens forsøk på å endre Programvaren eller å bruke annen programvare eller maskinvare enn Programvare eller nettbrettet som er koblet til Programvaren eller (iv) manglende betaling som varer mer enn 20 dager, forutsatt at Our Family Software har gitt kunden minst en betalingspåminnelse (som kan sendes min e-post).
Kunden har rett til å si opp Abonnementsavtalen med umiddelbar virkning hvis Our Family Software bryter vesentlig med Abonnementsavtalen.

10. BEGRENSNING AV ANSVAR

Det informeres om at bestemmelsene i dette Avsnitt 10 gjelder med mindre nasjonal lovning om forbrukerbeskyttelse beskriver en bedre løsning for Kunden.
Our Family Software er kun ansvarlig for direkte tap forårsaket av Our Family Softwares brudd på Abonnementsavtalen og skal ikke holdes ansvarlig for indirekte tap med mindre det er forårsaket forsettlig eller grov uaktsomhet. I forbindelse med denne avtalen betyr indirekte tap tap av fortjeneste, tap av omdømme, tap av data og andre tap som i samsvar med gjeldende forbrukerkjøpslovgivning betraktes som indirekte tap.
Imidlertid, hvis Programvaren brukes til ikke-forbruker formål, er det totale ansvaret for Our Family Software , uansett årsak, begrenset til prisen for Abonnementsavtalen.

11. FORCE MAJEURE

Our Family Software er ikke ansvarlig eller ansvarlig overfor Kunden for feil eller forsinkelse i ytelsen på grunn av omstendigheter utenfor dens rimelige kontroll, inkludert, uten begrensning, krig, opprør, embargoer, handlinger fra sivile eller militære myndigheter, brann, flom, ulykker , tjenesteavbrudd som skyldes utstyrs- og / eller programvarefeil og / eller telekommunikasjonsfeil, strømbrudd, nettverkssvikt, feil fra tredjeparts tjenesteleverandører (inkludert leverandører av internettjenester og telekommunikasjon). Utførelsen av denne avtalen skal deretter suspenderes så lenge en slik hendelse skal hindre den berørte parten i å utføre sine forpliktelser i henhold til denne avtalen.

12. INTELLEKTUELLE EIENDOMSRETTIGHETER

Programvaren og all tilknyttet opphavsrett, kunnskap, forretningshemmeligheter, varemerker og andre immaterielle rettigheter tilhører Our Family Software og Our Family Software's leverandører. Abonnementsavtalen innebærer ikke noen rett for Kunden utover de begrensede bruksrettighetene som er uttrykkelig gitt i Avsnitt 3 ovenfor.

13. BRUK AV TREDJE PARTER

Our Family Software  kan bruke underleverandører til å levere Programvaren, inkludert alle støtte- og vedlikeholdstjenester.

14. ENDRINGER

Our Family Software forbeholder seg retten til å endre og endre vilkårene i denne Abonnementsavtalen ved å gi beskjed, med mindre endringen skyldes en juridisk forpliktelse som innebærer en oppsigelsestid. Varsel skal gis via e-post til e-postadressen gitt av Kunden i bestillingsskjemaet (eller senere oppdatert e-postadresse) og skal anses å være mottatt av Kunden dersom Kunden kan hente innholdet under normale omstendigheter.
I tilfelle Our Family Software endrer Abonnementsavtalen og den endringen er skadelig for Kunden, har Kunden rett til å si opp Abonnementsavtalen uten gebyr.

15. MERKNADER

Alle varsler i henhold til Abonnementsavtalen skal sendes via www.ourfamilysoftware.com. Alle varsler til Kunden skal sendes til e-postadressen som oppgis av Kunden i bestillingsskjemaet (eller senere oppdatert e-postadresse).

16. INGEN RETT TIL Å ANNULLERE

Programvaren er klassifisert som digitalt innhold i henhold til gjeldende forbrukerkjøpslovgivning og er derfor ikke underlagt angrerett. Levering av programvaren skjer uten unødig forsinkelse etter at Kunden har bestilt tjenesten hvis ikke annet er oppgitt i bestillingsprosessen. I bestillingsprosessen blir Kunden bedt om å samtykke til påbegynt levering, samtidig som han erkjenner at angreretten dermed er tapt.

17. KLAGER OG TVISTELØSNING

Hvis Kunden har spørsmål angående programvaren eller ønsker å klage, kan Our Family Software kontaktes via et elektronisk skjema på www.ourfamilysoftware.com. Kunden kan også sende inn klage gjennom EUs online tvisteløsning. Hvis Kunden ønsker en ekstra kopi av Abonnementsavtalen som Kunden har akseptert, vil Our Family Software sende denne til Kunden på forespørsel. Denne Abonnementsavtalen skal styres av og tolkes i samsvar med Norges lover. Eventuelle tvister skal henvises til og endelig løses av domstolene i Norge. Juridisk spillested skal være Oslo Tingrett. Disse vilkårene vil ikke begrense forbrukerrettigheter som Kunden kan ha rett til i henhold til de nasjonale lovene i hjemlandet.

13. KONTAKT

Programvaren er lisensiert av Our Family Software AS, registrert i Norge med org.nr. 923 474 390. Our Family Software er registrert i Foretaksregisteret.

Our Family Softwares kontaktinformasjonen:
Adresse: Fidjeåsen 169, 4639 Kristiansand S, Norge
E-post: support@ourfamilysoftware.com
Telefonnummer: 0047 38 10 40 10